Northwest Rankin HS Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
22:56.99 Skyler Ellis 2nd Varsity Girls 5K
25:08.22 SB Courtney Smith 5th Varsity Girls 5K
26:33.16 Jamie Ferreras 8th Varsity Girls 5K
26:44.65 Jalani Miller 9th Varsity Girls 5K
27:00.24 SB Sophia Savell 12th Varsity Girls 5K
27:04.86 Daniella Borda 13th Varsity Girls 5K
29:01.00 Neely Bryan 22nd Varsity Girls 5K
29:01.92 Savanna Dinger 24th Varsity Girls 5K
29:10.45 Kelsey Canterbury 26th Varsity Girls 5K
29:40.20 Macy Carter 29th Varsity Girls 5K
29:52.32 Natalie Stupica 30th Varsity Girls 5K
30:53.50 Amelia Gealogo 40th Varsity Girls 5K
32:22.54 Emily Horn 49th Varsity Girls 5K
32:25.54 Madison Devaul 50th Varsity Girls 5K
33:03.73 SB Emma Robinson 60th Varsity Girls 5K
33:10.92 Rachel Flynn 63rd Varsity Girls 5K
33:33.02 Hollie Strickland 66th Varsity Girls 5K
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:02.07 Grayson Edwards 1st Varsity Boys 5K
20:06.88 Nic Bernard 8th Varsity Boys 5K
21:01.87 Alex Weldon 12th Varsity Boys 5K
21:29.39 Miles Williams 16th Varsity Boys 5K
21:43.30 John Sasser 21st Varsity Boys 5K
23:02.02 Joshua Alston 41st Varsity Boys 5K
23:42.53 Bo McFadden 55th Varsity Boys 5K
23:52.99 Isaiah Perkins 56th Varsity Boys 5K
24:01.87 Matthew Brunson 60th Varsity Boys 5K
24:32.07 Trey Morris 66th Varsity Boys 5K
25:11.43 Jamin Duncan 74th Varsity Boys 5K
25:15.55 Clayton Turnage 76th Varsity Boys 5K
26:20.17 Zach Pelton 93rd Varsity Boys 5K
26:25.94 SB Noah Dukes 97th Varsity Boys 5K
26:37.62 Hayden Wallace 99th Varsity Boys 5K
26:45.42 Emit Crenshaw 102nd Varsity Boys 5K