5 STAR CITY INVITATIONAL 2021

Senatobia, MS

Hernando High School Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
21:26.50 Riley Jackson 1st Varsity Girls 5k
21:41.00 Jessica Cartwright 2nd Varsity Girls 5k
22:27.90 Delaney Hopkins 4th Varsity Girls 5k
23:50.90 Madison McMillen 6th Varsity Girls 5k
25:48.40 Lillian McDonald 11th Varsity Girls 5k
26:18.90 Meg Sanders 13th Varsity Girls 5k
26:38.10 SB Meriwether Pittman 14th Varsity Girls 5k
27:26.20 SB Wenn Sanders 19th Varsity Girls 5k
28:10.20 Sarah Bomar 22nd Varsity Girls 5k
28:35.40 Grey Weiss 23rd Varsity Girls 5k
29:13.70 Julia Polk 28th Varsity Girls 5k
30:51.30 Taylor Robinson 35th Varsity Girls 5k
31:44.20 Olivia Carney 40th Varsity Girls 5k
31:50.20 Jessica Polk 41st Varsity Girls 5k
34:53.30 Charlotte Dunlap 45th Varsity Girls 5k
36:09.00 SB Kyla Smith 51st Varsity Girls 5k
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:14.60 Graham Weiss 1st Varsity Boys 5k
20:00.50 Nathan Brady 7th Varsity Boys 5k
20:03.40 Joseph Thornhill 8th Varsity Boys 5k
20:12.00 Osvaldo Macias 9th Varsity Boys 5k
20:23.50 Sam Arton 11th Varsity Boys 5k
20:34.70 Evan Stroupe 12th Varsity Boys 5k
20:36.70 Blake Simon 14th Varsity Boys 5k
20:49.20 Elijah Stage 16th Varsity Boys 5k
22:04.80 Dallas Randall 27th Varsity Boys 5k
22:40.60 Paulo Camarillo 31st Varsity Boys 5k
22:58.00 Jack McCaleb 33rd Varsity Boys 5k
23:30.20 John Fulcher 41st Varsity Boys 5k
23:36.30 Keegan Case 44th Varsity Boys 5k
24:11.90 Carson Brady 49th Varsity Boys 5k
24:54.30 Aiden Criddle 56th Varsity Boys 5k
24:58.90 Jackson Hale 57th Varsity Boys 5k
24:59.90 Daniel van Beurden 58th Varsity Boys 5k
25:13.80 Cody Eaton 62nd Varsity Boys 5k
25:53.00 Trace Thornhill 66th Varsity Boys 5k
26:29.50 Aiden Lynch 71st Varsity Boys 5k
30:12.90 Ryland Hunter 88th Varsity Boys 5k
32:04.20 Blake Roberts 93rd Varsity Boys 5k